ใบอาสาสมัคร Volubteer Application Form
สมาคมป้องกันการทารุณ สัตว์แห่งประเทศไทย TSPCA

วันที่ 20 เมษายน 2562

ขอสมัครเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานของสมาคมฯป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยในหัวข้อ (เลือกได้มากกว่าหนึ่ง) *
I wish to apply to be volunteer to work the TSPCA following fields (can choose more than one) *

โครงการรักสัตว์ในโรงเรียน (Animal friendly School)
โครงการสมุดปกขาว ("White Paper Report")
โครงการบ้านอุปถัมภ์ (Re-home)
โครงการผลักดันกฏหมาย (Animal Weilfare Regislation)
โครงการประกาศเกียรติคุณ (Certificate)
โครงการอาสาสมัคร (Volunteer & Network)
ประชาสัมพันธ์ (Public Relation)
การจัดหาทุน (Fund Raising)
การจัดหาสถานที่วางกล่องบริจาค (Donation Box Place)
ผลิตสื่อ/สิ่งพิมพ์ (Media Production)
บทความ (Articles)
เว็บไซต์ (Website)
งานสำนักงาน (Office Work)
อื่นๆ (Others)

ข้อมูลส่วนตัว (Personal Data)

1. ชื่อ (Name) *
นามสกุล (Surname) *
2. เพศ (Sex) *   ชาย (Male)   หญิง (Female)
3. อายุ (Age) *  ปี (Year)
4. การศึกษา (Education) *

ประถมศึกษา (Primary) ปีที่
ปริญญาตรี (Bachelor) ปีที่
มัธยมศึกษา (Secondary) ปีที่
สูงกว่าปริญญาตรี (Above)
อาชีวศึกษา (Vocational) ปีที่
อื่นๆ (Others) 
5. ข้าพเจ้าสะดวกจะช่วยสมาคมฯ ในวัน
(I am able to help the Society in which day) *
วัน ช่วงเวลา
(Time) * ถึง
บ้านเลขที่ (Resident) *
ซอย (Soi) *
ถนน (Road) *
ตำบล (Area) *
อำเภอ (District) *
จังหวัด (Province) *
รหัสไปรษณีย์ (Post Code) *
โทรศัพท์ (Telephone) *
โทรสาร (Fax) *
E-mail *


@Coppyright 2017