ประวัติผู้อำนวยการและเลขาธิการสมาคม

Dr.Kraisorn
ผศ.ดร.ภก.ไกรสร ชัยโรจน์กาญจนา
ผู้อำนวยการ / เลขาธิการ
สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA)
ประวัติเลขาธิการสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA)

ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.ภก.ไกรสร ชัยโรจน์กาญจนา

วันเดือนปีเกิด : 10 มีนาคม 2499

โทร : 089-7114825

Email address : sec-general@thaispca.org

Line : Dr.Dad

Facebook : Kraisorn Chairojkanjana

การศึกษา
 1. ประถมศึกษา
  โรงเรียนเทศบาล ประกาศนียบัตร ป.4
  โรงเรียนวัดเจ้ามูล ประกาศนียบัตรป.7
 2. มัธยมศึกษา
  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประกาศนียบัตร ม.ศ.3
  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ประกาศนียบัตร ม.ศ.5
 3. ปริญญาตรี
  เภสัชศาสตร์บัณฑิต   คณะเภสัชศาสตร์ มหิดล
 4. ปริญญาโท
  สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหิดล
 5. ปริญญาเอก
  Pharmacy Administration   Welsh School of Pharmacy, UK
ประวัติการทำงาน
 1. โรงพยาบาลลำปลายมาศ บุรีรัมย์ (เภสัชกรประจำ / หัวหน้าหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่)
 2. ร้านยา “เภสัชกรไกรสร (เภสัชกรประจำร้านยา)
 3. บริษัท บรอดคาซไทยเทเลวิชั่น (นักเขียนรายการสุขภาพ)
 4. บริษัท ยู.เค หล่อโลหะ.จำกัด (กรรมการผู้จัดการ)
 5. มหาวิทยาลัยศิลปากร (อาจารย์ประจำ / ผู้จัดการร้านยามหาวิทยาลัย / ประธานโครงการอบรมครู)
 6. สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) (ผู้อำนวยการ)
 7. มหาวิทยาลัยรังสิต (อาจารย์ประจำ / ประชาสัมพันธ์คณะฯ / ผู้รับผิดชอบโครงการถ่ายทอดความรู้เรื่องยาทางทีวี / ผู้จัดการวารสารมหาวิทยาลัยรังสิต)
 8. มหาวิทยาลัยพายัพ (คณบดี)