แผนภูมิจัดการสมาคม

 1. คณะกรรมการสมาคมฯ
 2. ผู้อำนวยการสมาคมฯ
 3. ผู้ช่วย / เลขาฯ
 4. ฝ่ายธุรการ / การเงิน
  • บัญชี / การเงิน
  • สำนักงาน / อุปกรณ์สำนักงาน
  • การขนส่ง / การจัดซื้อจัดหา
  • การบริหารสต๊อกและทรัพย์สิน
  • การประสานงาน(ภายใน / ภายนอก) / การจัดส่งเอกสาร
  • การวางและเก็บกล่องบริจาค / การสนับสนุนกิจกรรมองค์กร
 5. ฝ่ายบริหารโครงการ
  • โครงการรักสัตว์ในโรงเรียน
  • โครงการผลักดันกฎหมายฯ
  • โครงการบ้านอุปถัมภ์
  • โครงการประกาศเกียรติคุณ
  • โครงการสมุดปกขาว
  • โครงการพัฒนาเครือข่ายและอาสาสมัคร
 6. ฝ่ายสื่อสารองค์กร (ประชาสัมพันธ์)
  • การประชาสัมพันธ์ (องค์กร/การตลาด)
  • สื่อมวลชนสัมพันธ์
  • วิเทศสัมพันธ์
  • ผลิตสื่อและเผยแพร่สื่อ (องค์กร/โครงการ/การตลาด) + เว็บไซต์
 7. ฝ่ายการตลาดและพัฒนาแหล่งทุน
  • การพัฒนาแหล่งทุนภายในประเทศ
  • การพัฒนาแหล่งทุนต่างประเทศ
  • การวิจัย/การพัฒนาฐานข้อมูล / การผลิตและเผยแพร่สื่อการตลาด
  • การจัดกิจกรรมการตลาด
  • การพัฒนาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์
  • สมาชิกสัมพันธ์ ฯลฯ