รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การปฏิรูปสวัสดิภาพสัตว์ สวนสัตว์ และอควาเรียมไทย

รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การปฏิรูปสวัสดิภาพสัตว์ สวนสัตว์ และอควาเรียมไทย
ณ โรงแรมคามิโอ อมตะ บางปะกง จังหวัดชลบุรี
วันที่ 9 – 10 มีนาคม พ.ศ. 2562

AQ1 AQ2 AQ3 AQ4 AQ5 AQ6 AQ7 AQ8 AQ9 AQ10 AQ11 AQ12 AQ13 AQ14 AQ15 AQ16 AQ17 AQ18 AQ19 AQ20 AQ21 AQ22 AQ23 AQ24 AQ25