(TSPCA) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 นายธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย รศ. น.สพ.ปานเทพ รัตนากร รศ.นุชทิพย์ บรรจงศิลป์ นายเดวิด ไลแมน อุปนายกสมาคมฯ และกรรมการและสมาชิกจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เพื่อแถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี และแถลงบัญชีรายรับ รายจ่าย บัญชีงบดุลที่ผ่านมาให้สมาชิกรับทราบ รวมทั้ง เลือกตั้งผู้สอบบัญชี ภายในงานมีการมอบใบเกียรติบัตรแด่บุคคล และองค์กรที่ร่วมงานด้านอาสาสมัครกับสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย เช่น ชมรมบำเพ็ญประโยชน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โครงการหมอและยาเพื่อชีวิต สำนักกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่ร่วมจัดทำสื่อรณรงค์ คลิป วิดีโอ “ปล่อยสัตว์ บุญหรือบาป” นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำคลิป วิดีโอ “ปัญหาสัตว์จรจัด” นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมจัดทำ Animation Dog Voiceless เป็นต้น

สำหรับสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย ก่อตั้งมา 25 ปี มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ด้วยการสร้างจิตสำนึกให้เห็นคุณค่าชีวิตสัตว์ เพื่อปลูกฝังเยาวชนและคนทั่วไปให้เกิดความเมตตาต่อสัตว์ โดยสมาคมฯไม่มีวัตถุประสงค์ในทางการเมืองหรือแสวงหากำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน เป็นองค์กรทำงานเพื่อสาธารณกุศล ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ในการสอดส่องป้องกันการทารุณสัตว์และหาทางแก้ไขอย่างสันติวิธีตามกระบวนการยุติธรรม

999999999 246204000 9999996 9999992 9999991 999995 999994 999993 888884 888881 240462 99998 99997 88882 8883 2562_190425_0089 2562_190425_0080 2562_190425_0059 2562_190425_0028 2562_190425_0022 2562_190425_0020 2562_190425_0018 2562_190425_0015 2562_190425_0014