คะแนนใส่ใจ มอบให้สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA)

111