ตรวจรักษาช้างโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) นำโดย นสพ. อลงกรณ์ มหรรณพ กรรมการสมาคมฯ นายสัตว์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ได้ตรวจรักษาช้างโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ที่หมู่บ้านช้าง อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์

     ตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) นำโดย นสพ. อลงกรณ์ มหรรณพ กรรมการสมาคมฯ นายสัตว์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ได้ตรวจรักษาช้างจำนวน 360 เชือก แบ่งออกเป็น เดือน ม.ค. จำนวน 103 เชือก ก.พ.จำนวน 78 เชือก มี.ค. จำนวน 86 เชือก และเม.ย. จำนวน 93 เชือก โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ที่หมู่บ้านช้าง อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
     สำหรับสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) ในฐานะเป็นองค์กรภาคเอกชนที่ได้รับการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2537 อีกทั้งเป็นองค์กรด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จดทะเบียนเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2540 ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535