มอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและเวชภัณฑ์สุนัขจรจัด วัดโพธิโสภาราม จ.ราชบุรี

สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและเวชภัณฑ์สุนัขจรจัด วัดโพธิโสภาราม จ.ราชบุรี

IMG_8601

สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) นำโดย นสพ.อลงกรณ์ มหรรณพ กรรมการสมาคมฯ ดร.สาธิต ปรัชญาอริยะกุล รักษาการเลขาธิการสมาคมฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและเวชภัณฑ์สุนัขจรจัด วัดโพธิโสภาราม จ.ราชบุรี  ซึ่งรับภาระในการเลี้ยงดูสุนัขจรจัดเกือบ 200 ตัว ในบริเวณวัดโพธิโสภาราม ต.คุ้งพยอม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ภายใต้การดูแลของท่านพระครูเมตตานุศาสก์ เจ้าคณะตำบลคุ้งพยอมบ้านม่วง เจ้าอาวาสวัดโพธิโสภาราม ซึ่งปัญหาสุนัขจรจัดเหล่านี้เกิดจากการนำสัตว์มาปล่อยในบริเวณวัดที่มีมาอย่างต่อเนื่อง

สมาคมฯ มีความห่วงใยในปัญหาดังกล่าว โดยช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ครั้งนี้ได้ประสานความร่วมมือกับปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี โดยมี สพญ.วรรณี วัฒนพงศ์ชาติ ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี เป็นผู้รับมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและเวชภัณฑ์ อุปกรณ์สำหรับฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 150 ชุด วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 150 ชุด ยาถ่ายพยาธิ เบนดราโซน 1,000 เม็ด ยาฆ่าเห็บหมัด เวิลแมก ชนิดแบบฉีด 100 ซีซี  5 ขวด อาหารสุนัขกระป๋อง 420 กระป๋อง เพื่อทางทีมสัตวแพทย์ จากปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี จะได้ดำเนินการฉีดวัคซีนและดูแลสัตว์ภายในวัดโพธิโสภารามให้มีสวัสดิภาพที่ดีต่อไป

นสพ.อลงกรณ์ มหรรณพ กรรมการสมาคมฯ เปิดเผยว่า การปล่อย หรือการละทิ้งสัตว์นั้น มีแนวโน้มสูงขึ้น

ดร.สาธิต ปรัชญาอริยะกุล รักษาการเลขาธิการสมาคมฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า  สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์นั้น สมาคมฯ ดำเนินการโดย “สันติวิธี” ผ่านกระบวนการการรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์  รวมถึงการปลูกจิตสำนึกทางสังคม ให้การศึกษาผ่านการเรียนการสอน และที่สำคัญ จะใช้ “กระบวนการยุติธรรม” ในแก้ปัญหา เพื่อให้เกิด “ความเป็นธรรมในสังคม” ต่อไป

พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 มาตรา 23 กำหนดห้ามมิให้เจ้าของสัตว์ปล่อย ละทิ้ง หรือกระทำการใดๆ ให้สัตว์นั้นพ้นจากการดูแลของตนโดยไม่มีเหตุอันสมควร และมาตรา 22 เจ้าของสัตว์ต้องดำเนินการจัดสวัสดิภาพสัตว์ของตนให้เหมาะสม ถ้าไม่ปฏิบัติตามมาตรา 22 หรือฝ่าฝืนมาตรา 23 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท ตามมาตรา 32
ถ้าผู้ควบคุมสัตว์ดุหรือสัตว์ร้าย ปล่อยปละละเลยให้สัตว์นั้นเที่ยวไปโดยลำพังในประการที่อาจจะทำอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม ป.อาญา มาตรา 377 เช่นกัน