ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ Love & Care Fair for Dolphins

สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ Love & Care Fair for Dolphins ในงาน “ปั่นวิ่ง รวมใจรักษ์โลมา ตราด”

เมื่อวันที่ 4 ก.พ.61 นายสุริยัน ผาฟองยุน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA ) มอบเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท ให้แก่ ผู้ชนะในกิจกรรมส่งเสริมศิลปะเยาวชนวาดภาพโลมา และมอบน้ำดื่มจำนวน 1,000 ขวด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด ในการร่วมจัดกิจกรรม ปั่นวิ่ง รวมใจรักษ์โลมา ตราดณ หาดบานชื่น อ.คลองใหญ่
จ.ตราด จัดโดยชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนตำบลไม้รูด ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง องค์การบริหารส่วน
ตำบลไม้รูด มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เครือข่ายอ่าวตราด สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด และอีกหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า
1,500 คน โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย ปั่นจักรยาน วิ่งมาราธอน เพื่อรณรงค์การมีส่วนร่วม สนับสนุนการอนุรักษ์โลมาและทรัพยากรชายฝั่ง นิทรรศการ  เวทีสาธารณะ กิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง เป็นต้น
สำหรับบริเวณอ่าวตราด เป็นที่อยู่อาศัยของโลมา ฝูงใหญ่ถึง 3 สายพันธุ์ ได้แก่โลมาหัวบาตรหลังเรียบ โลมาหลังโหนก และโลมาอิรวดี มีจำนวนกว่า 260 ตัว ซึ่งบางฝูงพบมากกว่า 20 ตัว ในอีกด้านหนึ่งพบว่า อัตราการตายของโลมาเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก สาเหตุการตาย มีทั้งจากอุบัติเหตุหรือติดเครื่องมือประมงและที่สำคัญส่วนใหญ่ยังไม่สามารถระบุสาเหตุการตายได้อย่างชัดเจน อาจจะเพราะการกินขยะในทะเล และการป่วยติดเชื้อจากการกระทำของมนุษย์
สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA)  ในฐานะเป็นองค์กรภาคเอกชนที่ได้รับการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย อีกทั้งเป็นองค์กรด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จดทะเบียนเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2540 ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ที่ผ่านมาได้ดำเนินการด้านการคุ้มครองและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น การจัดทำแผนความร่วมมือ การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามัน ณ โรงแรมเคป พันวา จังหวัดภูเก็ต และมีการรณรงค์ ไม่จับ นกตามธรรมชาติมาปล่อย ในภาพยนตร์สั้น ปล่อยนก บุญหรือบาป?” การดูแลรักษา ช้างโดย นสพ. อลงกรณ์  มหรรณพ นายสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ กรรมการสมาคมฯ  การช่วยเหลือ เต่าทะเลการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ วาฬ โลมาและฉลามวาฬ”  อีกทั้งปัจจุบันสมาคมฯ ได้รับอนุมัติจากสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติIUCN ให้เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกประจำประเทศไทย ซึ่งมีองค์กรภาคีสมาชิกภาครัฐและเอกชน กว่า 1,000 แห่งทั่วโลก เป็นสมาชิก อีกด้วย