จัดประชุมสามัญประจำปี 2561

สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) จัดประชุมสามัญประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) จัดประชุมสามัญประจำปี 2561 โดยมี คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการฯ และสมาชิก เข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและหารือถึงแนวทางการดำเนินงานในปีต่อๆ ไป โดยมี นายธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์  นายกสมาคมฯ รศ.นสพ.ปานเทพ รัตนากร เป็นประธาน  ณ ห้องประชุม อาคาร บี. เอ็ล. เอช. เทร็ดดิ้ง  ถนนวิทยุ  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ

ในการนี้ ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย(TSPCA)ชุดใหม่ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2563 คณะกรรมการที่ปรึกษา รวมถึงเลขาธิการและผู้อำนวยการด้วย

สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) เป็นองค์กรภาคเอกชนที่ได้รับการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2537 อีกทั้งเป็นองค์กรด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จดทะเบียนเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 เลขที่ อ.ปศ.กท 002/2558 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคมพ.ศ.2558

ซึ่งปัจจุบันการดำเนินงานภายใต้ข้อบังคับของสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)