จัดสัมมนาเครือข่ายผู้รักสัตว์ ครั้งที่ 9

สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) จัดสัมมนาเครือข่ายผู้รักสัตว์ ครั้งที่ 9เรื่อง “แนวทางการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ”

เมื่อวันที่ 10 – 11  มีนาคม 2561  ณ โรงแรมแคนทารี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) ได้จัดงานสัมมนาเครือข่ายผู้รักสัตว์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ “แนวทางการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557” โดยมีองค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน เข้าร่วมกว่า 50 องค์กร เช่น สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) มูลนิธิสืบนาคะเสถียร กรมปศุสัตว์ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ กรมประมง องค์การสวนสัตว์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักกฎหมาย เลขาธิการวุฒิสภา  คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชมรมคนรักช้างป่า สมาคมสงเคราะห์สัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ เป็นต้น

นายธีระพงศ์  ปังศรีวงศ์ นายกสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) กล่าวว่าการจัดสัมมนาครั้งนี้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร สอดส่องดูแล และส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์มากขึ้น เพราะพ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมฯ เป็นผลจากการเรียกร้องกันมายาวนานโดยกลุ่มคนรักสัตว์ ที่มีสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) และองค์กรเครือข่ายที่เป็นพันธมิตรกว่า 90 องค์กร กรมปศุสัตว์ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่สามารถผลักดันให้กฎหมายฉบับนี้สำเร็จ มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่  27 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา

อีกทั้งการสัมมนาในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แสดงทัศนะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดทำ Workshop โดยทีมกระบวนกรจากคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนาที่มีต่อ พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมฯ ภายหลังการประกาศใช้ 3 ปี ในหัวข้อ การรับรู้ของประชาชนที่มีต่อกฎหมายนี้เป็นอย่างไร การตอบสนองของประชาชนและสังคมมีมากน้อยเพียงใด ความตระหนักรู้และการปฏิบัติตามกฎหมาย (ทั้งภาคประชาชนและเจ้าหน้าที่) และเพื่อเป็นการระดมความคิดและหาแนวทางร่วมกันในการหามาตรการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ตาม พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมฯ ต่อไป
ในการเสวนาครั้งนี้ มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นายธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ นายกสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย(TSPCA) รศ.นสพ.ปานเทพ รัตนากร คณะบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นสพ.อลงกรณ์ มหรรณพ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา  ไศละสูต   คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าที่ร.ต.สุรพล  ดวงแข กรรมการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ดร.จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์ผู้แทนประจำประเทศไทย องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์(IUCN) นายเจษฎา อนุจารี อดีตผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ น.สพ.ธีระยุทธ สุทธิจักร นายสัตวแพทย์ชำนาญการ กองสารวัตรและกักกันกรมปศุสัตว์ ดำเนินรายการโดยนางพรอัปสร นิลจินดา ผู้อำนวยการส่วนจัดและควบคุมรายการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์(NBT) และนางสาวชัญญา  ผาสุพงษ์ ผู้ดำเนินรายการสถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม 99.58

การจัดประชุมสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นสพ.จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ แสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง บทบาทกรมปศุสัตว์ต่อ พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 อีกด้วย