สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) จัดกิจกรรมรณรงค์วัดนำร่อง ลด ละ เลิก การจับนกมาปล่อย

สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) จัดกิจกรรมรณรงค์วัดนำร่อง ลด ละ เลิก การจับนกมาปล่อย

19  มิถุนายน 2560  สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย(TSPCA) นำโดย ดร.สาธิต ปรัชญาอริยะกุล นิติกรสมาคมฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการนำร่องจากวัดและโรงเรียนต่างๆ โดยเริ่มที่วัดเทพลีลา โรงเรียนวัดเทพลีลา วัดราชาธิวาส วัดบวรนิเวศวิหาร วัดชลประทานรังสฤษดิ์ วัดสวนแก้ว เป็นต้น เพื่อกระตุ้นเตือนให้ลด ละ เลิก การจับนกมาปล่อยในพื้นที่วัด ให้คนในสังคมเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจับนกเพื่อปล่อย

ดร.สาธิต เปิดเผยว่า สมาคมฯ ดำเนินงานด้านป้องกันการทารุณกรรมและการพัฒนาสวัสดิภาพสัตว์มาโดยตลอด กว่า 23 ปี โดยได้ริเริ่มและผลักดันกฎหมายเพื่อสวัสดิภาพสัตว์และป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ ซึ่งประกาศเป็นกฎหมายเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2557  อย่างไรก็ตามกว่า 2 ปี ที่ผ่านมาก็มีบทพิสูจน์ว่ากฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ได้จริง ซึ่งเป็นบรรทัดฐานใหม่ที่ดีของสังคมในระดับหนึ่ง สิ่งสำคัญที่เราทุกคนควรมีส่วนร่วมช่วยกันเผยแพร่ความรู้ ปลูกจิตสำนึกแห่งความเมตตา เปลี่ยนค่านิยมในด้านการทารุณกรรมสัตว์และร่วมปฏิบัติตามกฎหมาย ช่วยกันสอดส่องดูแลให้กฎหมายฉบับนี้มีส่วนช่วยเหลือสัตว์ไม่ให้ถูกทารุณกรรมและทำให้เกิดการพัฒนาสวัสดิภาพสัตว์อย่างยั่งยืน

การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการรณรงค์ต่อเนื่องจากที่สมาคมฯ ได้ผลิตภาพยนตร์สั้น “ปล่อยนก บุญ หรือ บาป?” เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน ได้เห็นถึงคุณค่าและสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปล่อยนกว่าเป็นบุญหรือบาป การจับและปล่อยนกก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่สำคัญ แม้จะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดต่อกันมา แต่วิธีการจับนกมาเพื่อปล่อยนั้น ก็เป็นการสนับสนุนวงจรธุรกิจค้าชีวิตนกอันจะนำมาสู่การทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพที่ไม่เหมาะสม อีกทั้งนกบางชนิดก็เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง การล่าหรือครอบครองและการค้าก็มีความผิด ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535  มาตรา 16, 19 , 20 ประกอบมาตรา 47 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสี่ปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และการจับนกด้วยวิธีการทารุณและดูและจัดสวัสดิภาพไม่ดี ก็อาจจะเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 มาตรา 20 ประกอบมาตรา 31 การทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควรต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำและปรับ ส่วนการจัดสวัสดิภาพนกไม่เหมาะสม ก็เป็นความผิดตามมาตรา 22 ประกอบมาตรา 32 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทอีกด้วย

สมาคมฯ ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวไปยังสถานศึกษาต่างๆ โดยได้จัดส่งแผ่นดีวีดีภาพยนตร์สั้น “ปล่อยนก บุญ หรือ บาป?” ไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ และจะขอความร่วมมือไปยังสถานศึกษาเพื่อจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นต่อไป  ที่ผ่านมานั้น สมาคมฯ ได้ติดต่อสอบถามไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติถึงเรื่องหนังสือขอความร่วมมือในการนำเสนอต่อมหาเถรสมาคมออกเป็นมติมหาถรสมาคมให้วัดทั้งในและต่างประเทศช่วยรณรงค์สนับสนุนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องโดยทางโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแจ้งว่าได้ทราบเรื่องดังกล่าวแล้วจะดำเนินการต่อไปขณะเดียวกันยังได้ช่วยเผยแพร่ภาพยนตร์สั้นดังกล่าวผ่านสื่อของสำนักงานอีกช่องทางหนึ่งด้วย ดร.สาธิตกล่าว