มอบ CD. ภาพยนตร์สั้น “ปล่อยนก บุญ หรือ บาป?” แก่ผู้เข้าร่วมประชุม APR Workshop on Strengthening Internal & External communications

วันที่ 13 ตุลาคม 2559 ที่โรงแรมวังสวนสุนันทา กรุงเทพฯ คุณลดาวัลย์ บุญชด เจ้าหน้าที่โครงการ  สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA)  เป็นตัวแทนมอบ CD. ภาพยนตร์สั้น  “ปล่อยนก บุญ หรือ บาป?”  แก่ผู้เข้าร่วมประชุม  APR Workshop on Strengthening Internal & External communications  ซึ่งมีตัวแทนเครือข่ายลูกเสือ กว่า 25 ประเทศทั่วโลก เข้าร่วมประชุม ในการนี้ได้รับเกียรติจากคุณ อรรถ แสงจิตต์ อนุกรรมการลูกเสือภาคพื้นเอเซีย-แปซิฟิค และผู้ตรวจการประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติเป็นตัวแทนรับมอบ CD.ภาพยนตร์ดังกล่าว เป็นภาพยนตร์ที่ทาง TSPCA จัดทำขึ้น เพื่อเป็นการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนทั่วไปไม่ซื้อขายนกที่จับมา เพื่อปล่อยบริเวณวัด ซึ่งเป็นการสนับสนุนไม่ให้เกิดการทารุณกรรมสัตว์