เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือตอบรับถึงนายกสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย(TSPCA)

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ลงนามโดย นางฐะปาณีย์ อาจารวงศ์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือยืนยันต่อสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เสนอร่างพระราชบัญญัติฯ ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วเมื่อคราวประชุมวันที่ 1 ตุลาคม 2557