นายกสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย(TSPCA) ได้รับหนังสือเชิญจากคณะกรรมาธิการสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(ชั่วคราว)

นายกสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย(TSPCA) ได้รับหนังสือเชิญจากคณะกรรมาธิการสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(ชั่วคราว) ลงนามโดยนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติ คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(ชั่วคราว) โดยสมาคมฯ ได้เข้าชี้แจงแสดงข้อคิดเห็นเพื่อให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้รับทราบข้อมูลตลอดจนรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. …. เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอาคารรัฐสภา 2